ALGEMENE VOORWAARDE VAN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE Faire1offre.com of Faire1offre.be
Met ingang vanaf 01/11/2014

1. Algemeen

1.1. De belgische N.V. BigData INVEST heeft een website ontwikkeld voor de verspreiding van de vastgoedadvertenties, en asset management, het beheren van vastgoedportefeuilles, en de mogelijkheid om een bod uit te voeren.

De website www.faire1offre.com of www.fair1offre.be (hierna vernoemd: de "Website") wordt beheerd door de anonieme Belgische onderneming BigData INVEST SA, met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, 15 rue Aimé Smekens , geregistreerd onder het nummer 0543.405.381 ECB (hierna afgekort als "F1O").

De Website is toegankelijk voor verschillend type gebruikers hieronder opgesomd:

  • Aan de makelaars door middel van inschrijving met een gebruikersnaam en een wachtwoord en volgens naleving van specifieke voorwaarden voor gebruik die aan hen zijn toegekend,
  • Personeel zijnde makelaars onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de makelaarsagentschappen,
  • Authentieke gebruikers door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord.

De site is toegankelijk voor de gebruikers door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord.

De persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van de website is BigData INVEST NV Ze kunnen gecontacteerd worden via contact@faire1offre.com.

Indien u opmerkingen of suggesties heeft, gelieve met hen contact op te nemen.

De website wordt gehost door Microsoft Windows Azure.

BIGDATA INVEST S. A. is ook verantwoordelijk voor het technisch onderhoud.


2. Omvang

2.1. Deze Gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder F1O toegang geeft tot het gebruik van de Website. Ze zijn van toepassing voor iedere persoon (hierna: de "Gebruiker" genoemd) die op eender welke manier de internet site gebruikt, met o.a. het consulteren van vastgoedadvertenties.

Deze Gebruiksvoorwaarden bevatten belangrijke juridische informatie over bezoeken van, gebruik en toegang tot de website met in het bijzonder de intellectuele eigendomsrechten van F1O. Wij nodigen u uit om deze voorwaarden zorgvuldig door te nemen alvorens ons management tool en Website te gebruiken of bezoeken.

Door het bezoeken van deze site erkent u deze voorwaarden te hebben gelezen en de inhoud uitdrukkelijk zonder voorbehoud te aanvaarden. Ervan uitgaande dat je het niet eens bent met de inhoud van deze voorwaarden wordt u verzocht de Website niet te gebruiken.

2.2. De aanvaarding van deze voorwaarden impliceert verder voor makelaars en andere professionals, de expliciete en onvoorwaardelijke acceptatie van de inhoud van de site Faire1offre.com of Faire1offre.be, toepasselijk voor makelaars.


3. Verantwoordelijkheid van F1O

3.1. Het gebruik van de beschikbare internet informatie op deze site of op de gelinkte sites, door de gebruikers, is onderworpen aan hun eigen verantwoordelijkheid. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de schade die zij toebrengen aan andere gebruikers of derden als gevolg van het gebruik van de Website. Behoudens grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag, kunnen F1O en haar werknemers daarom niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook (inclusief winstverlies, de kosten voor het verwerven van een gelijkwaardig product of dienst, of verlies van gelegenheid) die aan de gebruiker of aan derden veroorzaakt wordt, door de gebruiker, bij het gebruiken van de Website of zelf het niet kunnen gebruiken van de Website, om welke reden dan ook.

3.2. F1O besteedt veel zorg aan de kwaliteit van de website, zowel qua inhoud als structuur. Ze streeft ernaar om nauwkeurige informatie te verstrekken, bij te werken en eventuele fouten zo snel mogelijk, zodra deze fouten onder haar aandacht worden gebracht, te verbeteren. Echter, de foto's van de producten hebben immers enkel een indicatieve waarde.

F1O kan op geen enkele wijze garanderen dat de website te allen tijde en in alle omstandigheden, vrij blijft van eventuele fouten mankementen of onjuistheden. F1O kan daarom niet verantwoordelijk gesteld worden, voor enige schade of ongemak waarvan de gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van onjuiste, onnauwkeurige of ontbrekende informatie, of zelfs een gebrek aan duidelijkheid van de website of de websites van derden worden gesteld waarnaar verwezen wordt.

3.3. Ook de links die zijn geplaatst op de website, evenals advertenties van derden of de producten of diensten die worden aangeboden door derden zijn niet de verantwoordelijkheid van F1O. F1O kan dan ook op geen enkele wijze instaan voor de kwaliteit van de informatie waarnaar hyperlinks op de website toegang geven; en is dus niet verantwoordelijk voor de naleving van deze wet- en regelgeving van de websites. De eigenaar van de websites waarnaar deze links de gebruikers verwijzingen zij dus zelf verantwoordelijk voor hun inhoud.

De toegang tot deze sites is uitsluitend voor risico van de gebruiker, die beweert te worden geïnformeerd dat zij kunnen worden onderworpen aan andere voorwaarden of andere bepalingen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en in het algemeen aan andere regels die van toepassing zijn op de site F1O. De Gebruiker stemt ermee in om te voldoen aan de toegang en het gebruik van deze websites voorwaarden.

3.4. F1O is niet verantwoordelijk voor links die zijn gemaakt op basis van de websites van derden naar de Website toe, of de inhoud van deze sites en verifieert de inhoud hiervan dan ook niet.

3.5. De Gebruiker gaat akkoord dat het downloaden van informatie en het gebruik daarvan zijn eigen verantwoordelijkheid is. Hij alleen is verantwoordelijk voor eventuele schade aan zijn computer of het mogelijke verlies van gegevens als gevolg van het downloaden of het gebruik van informatie.

F1O en haar medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor directe en indirecte schade veroorzaakt door een virus, ondanks de beschermende maatregelen die zijn ingevoerd, door het onderbreken van de toegang tot de Website of verbindingsproblemen, en de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

De gebruiker draagt hierbij ook de volledige verantwoordelijkheid voor een adequate bescherming van de computer en zorgt zelf voor het behoud, opslagen en bescherming van data die het bevat.

3.6. In ieder geval, is de verantwoordelijkheid van F1O uitgesloten, voor onvoorzienbare schade of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst, toegevoegde beelden en toegevoegde gegevens.


4.4. Toegangsvoorwaarden en gebruik van de internet site

De gebruiker verbindt zich in het bijzonder tot:

  • Het gebruik de website volgens de wet en de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden; Hij verbindt zich er eveneens toe de Website te gebruiken als een goede huisvader;
  • Communiceer bij elk gebruik van internet waarvan hij de juistheid en nauwkeurigheid van de Site garandeert; Hij verbindt zich ook om informatie waarvan de inhoud wordt bijgewerkt, te bieden;
  • Geen enkele wijziging op de website uit te voeren, zonder voorafgaande toestemming van F1O, en in het bijzonder, geen links naar andere websites, foto’s of gegevens op de website in te brengen, ook geen hyperlinks aan te maken, zonder voorafgaand schriftelijk de uitdrukkelijke toestemming van F1O verkregen te hebben.
  • Zich te onthouden van uitvoeringen op de Website, die de directe of indirecte oorzaak van storingen of niet-beschikbaarheid (tijdelijk of permanent) zou veroorzaken,
  • Zich te onthouden van het reproduceren of communiceren van de inhoud of struktuur van de Website, zonder toestemming van F1O,
  • F1O te vergoeden en / of derden die schade ondervinden door verkeerd, onjuist of oneigenlijk gebruik van de Website.

Bovendien, is F10 bevoegd om de gebruiker zijn toegang op te schorten, zonder voorafgaande kennisgeving, in het geval van niet-naleving van de gebruiksvoorwaarden, door de Gebruiker.


5. Intellectuele Eigendomsrechten

De Gebruiker verklaart op de hoogte te zijn, dat F1O de enige eigenaar is, van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en, in het bijzonder, van al zijn componenten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de structuur van de website, data , logo's, teksten, beelden, geluiden, tekens, of interfaces, lay-out en computerprogramma's, die de website bevat.

De Gebruiker stemt ermee in, niets te ondernemen, direct of indirect, die de geldigheid van de intellectuele eigendomsrechten van F1O, zouden kunnen verstoren.

Er kunnen geen rechten, van welke aard dan ook, toegewezen worden aan de gebruiker, omwille van zijn toegang tot of het gebruik van de Website.

Reproductie, geheel of gedeeltelijk, communicatie, extractie en / of hergebruik van het geheel of zelfs gedeeltelijk van de site of één van de onderdelen ervan, in welke vorm dan ook k, is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van F1O.

Dit geldt eveneens voor aanpassing, wijziging, opneming, vertaling, marketing, gedeeltelijk of volledig op welke wijze dan ook, van de site en de componenten, waaronder alsook de gebruiksvoorwaarden.

De gebruiker is alleen toegestaan om toegang te krijgen tot de site, om de inhoud te bekijken en gebruik te maken van de website in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden, toegewezen aan makelaars.

F1O machtigt ook de oprichting van linken (surface linking) die verwijzen naar de homepage van de website of naar een interne pagina, met uitsluiting van alle andere nuttige links.

Bijgevolg verbiedt F10, tenzij uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring, iedere link of meettechniek, zoals deep linking, framing of in-lining, die als rechtstreeks of onrechtstreeks effect zou hebben, dat geheel of gedeeltelijk de Website gereproduceerd wordt, of het veranderen, het verbergen van de informatiebron, inhoudt.

F1O verbiedt het downloaden van de site F1O, in zijn geheel en ook het verzamelen van informatie voor statistische doeleinden.


6. Beschikbaarheid van de internet site

F1O zet alle mogelijke middelen in, om de veiligheid van de Website en de beschikbaarheid ervan, ononderbroken zeven dagen 7 / 7 en 24 uur / 24 te verzekeren, en om zoveel mogelijk de ongemakken te beperken, veroorzaakt door technische fouten of kwaadwillige handelingen van derden.

F10 wordt vrijgesteld door de gebruiker, van elke aansprakelijkheid in geval van niet-beschikbaarheid van de Website, storingen, fouten, bugs, problemen, of problemen van welke aard dan ook, die voortvloeien uit een kwaadwillige daad van een derde of elk gebruik van de Website door de gebruiker en informatie die worden gepubliceerd of worden gepubliceerd door gelinkte websites.

F1O kan niet uitsluiten dat om technische redenen, de toegang of het gebruik van de website is tijdelijk opgeschort. Onverminderd het, in artikel 4 bepaald, behoudt F1O zich tevens het recht, om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de site te beëindigen voor het uitvoeren van onderhoud of updates. F1O is ook niet verantwoordelijk voor elke aansprakelijkheid in geval van schade die wordt geleden door dergelijke onderbreking.


7. Wijziging van de Site en zijn gebruiksvoorwaarden

F1O behoudt zich het recht, de informatie en prijzen die gepubliceerd zijn op de Website, te wijzigen of in te trekken op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving.

Deze voorwaarden worden waarschijnlijk ook bijgewerkt. Al deze voorwaarden zijn van toepassing wan zodra de gebruiker gebruik maakt van de website F1O. F1O zal de gebruiker op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in deze voorwaarden op de site met vermelding van de datum van de laatste wijziging, de meest recente versie zal beschikbaar zijn voor de gebruiker.

De toepasselijke gebruiksvoorwaarden voor de duur van de sessie waarbij de gebruiker gebruik maakt van de website F1O zijn, in ieder geval, diegene, aanwezig op de website, bij het openen daarvan.


8. Divers

8.1. De nietigverklaring van een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, veranderen niets, aan de geldigheid, afdwingbaarheid en bindende karakter van de overige bepalingen. Indien één of meer bepalingen worden geacht of ongeldig op grond van een wet, een reglement of een definitieve uitspraak van een bevoegde rechtbank verklaarde, blijven de kracht of omvang van de overige bepalingen intact. De ongeldige bepaling zal worden vervangen door een nieuwe bepaling, die mogelijk zo veel zou kunnen reproduceren, als de oorspronkelijke doelstellingen van de ongeldige bepaling.

Het gebruik van de website F1O en voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De Belgische hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik hebben exclusieve jurisdictie over elk geschil betreffende de totstandkoming, interpretatie en naleving van deze voorwaarden.


9. Ons bereiken ?

We doen er alles aan, om misverstanden, klachten, technische of operationele problemen op de website of de kwaliteit van de inhoud ervan tijdig en binnen de grenzen van onze Gebruiksvoorwaarden op te lossen.

Wilt u meer uitleg of verduidelijking van een van deze gebruiksvoorwaarden, niets eenvoudiger dan…

Email: contact@faire1offre.com